Sut rydyn ni’n defnyddio briwsion
Ffeil fach yw briwsionyn, sy’n gofyn caniatâd i gael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith i chi gytuno, bydd y ffeil yn cael ei hychwanegu a bydd y briwsionyn yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn mynd i wefan benodol. Mae briwsion yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Mae’r rhaglen we yn gallu teilwra ei gweithrediadau i’ch anghenion, y pethau rydych chi’n eu hoffi a’r pethau nad ydych yn eu hoffi, drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.
Rydyn ni’n defnyddio briwsion cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon, ac wedyn mae’r data yn cael ei dynnu o’r system.
Yn gyffredinol, mae briwsion yn ein helpu ni i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi ni i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydyn nhw’n ddefnyddiol. Nid yw briwsionyn yn rhoi mynediad i ni at eich cyfrifiadur mewn unrhyw ffordd, nac at unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni.
Gallwch ddewis derbyn neu wrthod briwsion. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn briwsion yn awtomatig, ond fel arfer gallwch chi addasu gosodiadau eich porwr er mwyn gwrthod briwsion os hoffech. Fe allai hyn eich rhwystro rhag cymryd mantais lawn o’r wefan.
Dolenni at wefannau eraill
Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith rydych chi wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes ganddon ni reolaeth dros y wefan arall honno. Mae hynny’n golygu na allwn ni fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei darparu wrth ymweld â gwefannau o’r fath, ac nid yw gwefannau o’r fath yn dod o dan reolaeth y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus a darllen y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.
Rheoli eich gwybodaeth bersonol
Gallwch ddewis cyfyngu ar y gwaith o gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:
Os ydych chi wedi cytuno yn y gorffennol y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer yr astudiaeth hon, fe allwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy ysgrifennu aton ni neu anfon e-bost.
Wnawn ni ddim gwerthu, dosbarthu na llogi eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd neu fod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.
Gallwch wneud cais am fanylion y wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei dal amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os hoffech gopi o’r wybodaeth sy’n cael ei dal amdanoch, ysgrifennwch at y Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb: Ymchwil, Arloesedd ac Ymarfer, Adeilad Richard Price, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.
Os credwch fod unrhyw wybodaeth rydyn ni’n ei dal amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch aton ni i’r cyfeiriad uchod, neu anfonwch e-bost atom. Fe wnawn ni gywiro unrhyw wybodaeth y gwelir ei bod yn anghywir ar fyrder.